KVKK AYDINLATMA BEYANI

TEMESİST

KVKK AYDINLATMA BEYANI

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Teknik Metal Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. , Temesist Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri San.Dış Tic.A.Ş., Temesist Endüstriyel Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirketler grubu tarafından (“Temesist” ya da “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz müşterimiz, iş ortaklarımız , tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

a. Kimlik Bilginiz; Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası
b. İletişim Bilgileri; Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresinizden ibaret iletişim bilgileriniz
c. Banka hesap numaraları
d. Referans Bilgileri
e. Açık rızanın verildiği haller

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Temesist Şirketler Grubu tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenmektedir:
a- Ticari / Sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
b- Ticari / Sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
c- Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
d- Siparişlerin tedarik süreçlerinin yürütülmesi
e- Siparişlerle ilgili müşterilerle, tedarikçilerle, bayilerle, satış noktalarıyla iletişime geçilmesi
f- Sanal mağaza üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
g- Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
h- Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyet faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve hizmet, ürün, fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek.

İşbu aydınlatma metnini imza ile www.temesist.com adresinde yer alan Temesist Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuyarak Temesist’in veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, diğer Temesist Şirketler Grubuna, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5. Yurtdışına Veri Aktarımı

Temesist Şirketler Grubu tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Temesist ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında , 3. Madde belirtilen amaçlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmek Temesist ile aranızdaki sözleşme kurulması ve ifası , yasal yükümlülükleri yerine getirilebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında ünün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri/tedarikçi memnuniyeti adına tarafınca paylaşılan kişisel verileriniz Temesist tarafından işlenebilmektedir. İşyerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Siz değerli çalışanlarımız, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.temesist.com adresindeki formu doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Başvuru formuna kimliğinizi tespit edecek belgeler ile Temesist’in İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi 15.Sokak 14/A Blok Başakşehir/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla, veya bir kopyasını elektronik imzalı olarak kisiselveri@temesist.com adresi vasıtasıyla Temesist’e iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.temesist.com adresinde yer alan kişisel veri işleme politikasına bakabilirsiniz Temesist şirketler Grubu, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, değişikliğin meydana geldiği an makul süre için de şirketimizin ilgili birimine bildirmeniz gerekmektedir

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 07.04.2016 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.